Fauna en flora

!! avifauna te koop !!

Fauna

Door zijn weidse karakter en zijn ligging dicht aan de kust is het polderlandschap van Uitkerke van nationaal en internationaal belang als broed-, rust- en foerageergebied, alsook als overwinteringsgebied van verschillende vogels.
Als belangrijke broedvogels kunnen we vermelden:
Als belangrijke overwinteraars zijn te vermelden waard
tijdens de trekperiode: Het leuke aan dit gebied is dat er altijd massaal veel vogels te zien zijn.

Flora

Op de laagste weidepercelen komt de zogenaamde zilte vegetatie voor.
Zilte graslanden zijn zeldzaam en ze zijn dan ook internationaal beschermd via de habitatrichtlijn.schorrezoutgras
enkele soorten: terug